Lydlys ApS leje- og handelsbetingelser 2016 version 1.0

Retsforholdet mellem køber/lejer og Lydlys bedømmes efter gældende dansk ret med nedenstående uddybninger, tilføjelser og ændringer. Evt. tvist behandles ved Sø- og Handelsretten i København.
Det er til hver en tid lejers ansvar at være bekendt med Lydlys’s udlejningsbetingelser. Disse vil altid være tilgængelige på vores hjemmeside www.lydlys.dk eller kan rekvireres pr. email ved at kontakte os på tlf. 35 55 45 03.

Tilbud og gyldighed

Alle priser opgives eksklusiv moms og andre afgifter, med mindre andet er angivet. Mundtlige tilbud skal accepteres straks, ellers er de bortfaldet. Skriftlige tilbud er, såfremt andet ikke er anført, gældende i 10 dage fra tilbudsdato, derefter er de bortfaldet. Prisen er vor dagspris, fastlagt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse, med forbehold for løn- og materialestigninger, udsving i valutakurser samt ændringer i told, fragt, transport og andre omkostninger.

Annulleres kontrakten senere end 7 dage før 1. udlejnings- eller produktionsdag, betaler lejer 50 % af lejeprisen anført i kontrakten/ordrebekræftelsen, dog mindst 500 kr. excl. moms. Annulleres kontrakten senere end 3 dage før aftalt lejedato, debiteres lejer 100% af lejesummen + teknikerhonorarer. Dette gælder også ikke-afhentede anlæg. Enhver annullering skal ske skriftligt direkte til Lydlys. Forlængelse af en lejekontrakt skal ligeledes ske skriftligt. Returnering af det lejede udstyr inden udløbet lejeperiode, berettiger ikke til nedsættelse af lejen, med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved aflysning forbeholder Lydlys sig retten til at fakturere faktiske afholte omkostninger i forbindelse med tilbudsgivning, projektering, opgave-specifikke investeringer samt tekniker- og konsulenthonorarer.

Betalingsbetingelser

Afregning sker normalt umiddelbart efter lejekontraktens afslutning, eller til de i lejekontrakten gældende terminer, med mindre andet er skriftligt aftalt. Underskriverne erklærer sig indforstået med hele kontraktens indhold, og returnerer denne i underskrevet tilstand. Returneres kontrakten ikke inden for 5 hverdage fra den påførte dato, er kontrakten at betragte som ugyldig. Lydlys forbeholder sig retten til dækning af faktiske omkostninger i forbindelse med aftalt, men ikke returneret kontrakt. Ved udlejninger forbeholder Lydlys sig retten til at kræve depositum, en del af den totale lejeafgift forud, den totale lejeafgift forudbetalt eller kontant betaling ved udlevering af udstyret.

Ved elektronisk fakturering debiteres der et gebyr der pt. udgør 100,00 kr. + moms.

Lejeperiode

Lejen beregnes på grundlag af de, til enhver tid af Lydlys, fastsatte priser. Lejeperioden starter på afhentningsdagen og slutter kl.10.00 på returneringsdagen med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved for sen aflevering af udstyr har Lydlys ret til at debitere ekstra leje, samt at få dækket de omkostninger Lydlys måtte have haft ved opfyldelse af anden lejeaftale. Forlængelse af lejeperiode skal ske skriftligt og er ikke accepteret før Lydlys har give sit samtykke.

Undladelse af at aflevere udstyret til aftalt tid medfører ubetinget erstatningsansvar, ligesom lejeren pådrager sig ansvar i medfør af straffelovens § 293 (brugstyveri). Såfremt den aftalte lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er Lydlys berettiget til uden varsel at afhente det lejede udstyr på lejers regning. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt f.eks. ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning. En sådan misligholdelse berettiger ikke lejer til nedsættelse af lejeafgiften.

Reklamationer

Reklamationer over antalsmangler skal ske straks efter modtagelsen eller afhentningen af varerne, ellers bortfalder reklamationsretten. Reklamationer over øvrige mangler skal ske inden 2 dage fra modtagelsen, ellers bortfalder reklamationsretten. Det er til hver en tid lejers pligt at optælle og godkende det, i kontrakten, anførte udstyr. Følgende udvidede force majeure fritager Lydlys fra forsinkelsesansvar. Krig, brand, strejke, lockout, vejrlig, ud- og indførselsforbud, beslaglæggelser, mangler eller forsinkelser fra underleverandører eller andre omstændigheder som Lydlys ikke forudså eller burde have forudset. Ved kontrakt og/eller aftalekøb, forbliver varerne Lydlys’ ejendom til kontrakten og/eller aftalen er opfyldt. Såfremt nedbrud eller fejl på udlejers udstyr skulle opstå under en produktion, kan der kun gives forholdsmæssig kompensation for den tid ustyret var ude af funktion/drift og kun forhold til den specifikke del af udstyret hvor fejl/nedbrud opstod. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for fejl, som er opstået i kundens, venue eller 3. mands udstyr, signalveje eller medier.

Forplejning under lyd- og lysproduktioner

Arrangøren er til hver en tid ansvarlig for forplejning af Lydlys’ tekniske mandskab, med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved produktioner hvor opsætning sker før kl.08.30 skal morgenmad forefindes på opsætningsstedet. Såfremt opsætning starter efter kl.08.30, men inden kl.12.00 skal frokost og aftensmad forefindes. Starter opsætning efter kl.12 skal der forefindes aftensmad. Kører produktionen, inklusive nedpakning, til efter kl.00.00 skal der forefindes natmad. Under hele opsætningen og afviklingen skal der forefindes vand og frugt. Generelt appellerer vi til vore kunder om at sørge for sund og god mad til vore teknikere. Lydlys går ind for en sund livsstil og værner om vore teknikere for, at de altid kan yde det bedste på vore produktioner. Af denne grund er mad i kategorien ”fast food”* ikke acceptabel forplejning. Kontakt os hvis du/I har nogle spørgsmål til dette punkt.
*herunder: Pizza, burger, hotdogs etc.

Parkering, adgangsforhold, tilladelser, sceneplacering mm.

Tilbud på produktioner omfatter ikke evt. parkeringsafgifter, bro eller toldafgifter. Det er til hver en tid arrangørs ansvar at have rekvireret evt. parkeringstilladelser etc. til Lydlys’ køretøjer. Registreringsnumre på vore biler kan oplyses på opfordring. Samtidig er det arrangørs ansvar, at aflæsningsplads tæt på load-in område er clearet så vi kan køre til med varevogn eller lastbil. Såfremt udstyret ikke skal bruges i gadeplan og man kan trille det på hjul hele vejen fra aflæsning til brugsstedet, er det arrangørens ansvar at meddele dette mindst 5 hverdage før produktionsstart. Skal udstyret bæres manuelt til andre etager end hvor load-in foregår, påhviler ekstraudgiften for flyttefolk/mandskab arrangør eller ordregiver. Det er arrangørens ansvar, at der på venue eller på plantegning er tydeligt angivet hvor opstilling skal foregå og at sceneplacering er opmærket. Såfremt opstilling af scene er påbegyndt og udført korrekt efter tegning/anvisning, og kunde ønsker scene/udstyr omplaceret, debiteres der teknikertimer efter gældende takst.

Forsikringsbetingelser

Udstyr lejet hos Lydlys skal altid være forsikret mod tyveri og ulykke. Som kunde hos os er du altid velkommen til selv, at forsikre udstyret hos eget forsikringsselskab. Dog viser vores erfaring os, at det ofte er svært at finde en forsikring der dækker teknisk udstyr samt, at de forsikringer der eksisterer ofte er meget dyre. Derfor tilbyder Lydlys vores kunder, at forsikre udstyret gennem os mod et tillæg på 5% af bruttolejeprisen.

Forsikringen er en all-risk forsikring med en selvrisiko på 5.000 kr. og dækker skader eller tab af det lejede opstået ved beskadigelse, ødelæggelse eller tyveri.

Forsikringen dækker ikke:

 • Udenfor Danmark
 • Ridser på skærme, optikker og lærreder
 • Skader opstået pga. spildte drikkevarer i udstyr forårsaget af lejer eller dennes ansatte og repræsentanter
 • Skader opstået pga. grov uagtsomhed fra lejer eller selvforskyldt beruselse
 • Driftstab eller anden indirekte følge af skade
 • Hvis lejer ikke overholder lejebetingelserne
 • Bortkomment udstyr af en karakter som uddeles/udlånes til mødedeltagere etc.
 • Simpelt tyveri
 • Såfremt tyveri, ødelæggelse eller sabotage ikke meldes til politiet uden ubegrundet ophold
 • Såfremt der ikke er tydelige tegn på indbrud eller udstyret ikke har været opbevaret i et aflåst rum
 • Tyveri fra biler, trailere, varevogne og lastbiler

Ved skade eller tyveri skal lejer anmelde denne til politiet straks. Samtidig skal Lydlys underrettes hurtigst muligt.
Lydlys skal modtage en skadeanmeldelse fra lejer samt kvittering eller kopi af kvittering for skadeanmeldelse til politiet.

Betingelser ved leje af lyd- og lysudstyr

Afhentning, transport og returnering

Det lejede skal afhentes på Lydlys aktuelle lageradresse; Meterbuen 18, 2740 Skovlunde, med mindre andet er aftalt. Såfremt lejer selv afhenter det lejede skal transporten ske i dertil egnet køretøj og på forsvarlig måde. Lydlys forbeholder sig ret til at underkende transporten. Opbevaring af udstyret skal ske i aflåst rum ved stuetemperatur.

Afhentnings- og returneringssted er: Meterbuen 18, 2740 Skovlunde ved galvport.

Lejer skal afhente og returnere lejet udstyr ved indgangsdøren til vores lager.

Lydlys forbeholder sig, til en hver tid, retten til at få fremvist gyldigt kørekort, sygesikringsbevis, pas eller andet gyldigt identifikationsdokument på den ansvarlige lejer af udstyret. Lejer underskriver altid en kvittering for modtagelse af det lejede udstyr, samt kvitterer for accept af de gældende generelle lejebetingelser for Lydlys.

Det lejede udstyr skal til hver en tid returneres i samme stand som det blev afhentet. Udlejer har til ret til at opkræve et gebyr på 20 kr. pr. kabel, hvis lejer ikke har sørget for at samtlige kabler er korrekt oprullet. Samtidig forbeholder udlejer sig retten til at debitere lejer et gebyr, hvis det lejede udstyr ikke er blevet rengjort før aflevering, herunder fjernelse af tape, limrester, stearin, øl, sodavand og lignende. Kabler skal være grundigt rengjort før returnering. Der debiteres pt. 500 kr. pr. time, for rengøring af udstyr og kabler incl. hjæpematerialer.

Betingelser ved udendørsarrangementer

Ved udendørsarrangementer skal alle effekter sikres effektivt mod vejr, vind og andre eksternaliteter. Ekstra presenninger eller anden overdækning skal forefindes. Lydlys forbeholder sig ret til at underkende lejers tiltag herimod, og stoppe produktionen indtil nødvendig sikring er foretaget.

Ansvar for det lejede udstyr

Udstyret må kun anvendes af lejer eller dennes repræsentant.

Lejeren er i lejeperioden fuldt ansvarlig og erstatningspligtig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selvom den er hændelig. Eventuelle skader eller bortkomster skal uden ubegrundet ophold anmeldes til Lydlys. Tyveri, hærværk og ulykker skal endvidere politianmeldes.

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden særlig tilladelse fra Lydlys. Lydlys kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forvoldt af det udlejede. De lejede dele må ikke overdrages i andres varetægt, eller fremlejes til tredjemand. De lejede dele må ikke medtages uden for Danmarks grænser medmindre der foreligger særlig skriftlig aftale. Udlevering af reserveret udstyr, foretages med forbehold for rettidig aflevering af tidligere lejer. Lydlys forbeholder sig ret til at erstatte reserveret udstyr med udstyr af tilsvarende funktion. Lydlys er berettiget til selv, eller ved repræsentant, når som helst at besigtige det lejede udstyr på brugsstedet.

Afbrydelse af lejeperiode og/eller produktion

Såfremt lejer under lejeperioden misligholder de gældende lejebetingelser, kan Lydlys til hver en tid erklære kontrakten annulleret og afhente det lejede udstyr på lejers regning. Lejer er fortsat forpligtet til at betale fuld lejeafgift + eventuelle omkostninger ved annullering af kontrakten og afhentning af udstyret. De, i dette afsnit nævnte, forhold er også gældende i tilfælde hvor Lydlys har påtalt forhold som er til fare for det lejede udstyr og/eller personer, uden at ansvarlig arrangør har gjort hvad denne kan for at sikre disse forhold. Lydlys forbeholder sig samtidig retten til at afbryde en produktion, helt eller momentant, hvis Lydlys har påtalt forhold som er til fare for det lejede udstyr og/eller personer, uden at ansvarlig arrangør har gjort nogle tiltag for at sikre disse forhold.

Kapacitet og lysforhold

Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for, at Udstyret opfylder Lejers særlige forventninger om kvalitet og formålstjenlighed. Lydlys tager på ingen måde ansvar for at de oplyste tal på vores hjemmeside, omkring lyddækning, fungerer i realiteten, med mindre Lydlys har projekteret eller vejledt omkring lyddelen. Tallene skal altså ses som vejledende, og ikke som uforbeholdne værdier.

Strøm

Det er altid lejers/arrangørs anvar at der er etableret korrekt dimensioneret strøm max 10 m. fra scenen eller opsætningsstedet, med mindre andet er aftalt. Dimensioner af forsyningskabler, samt den øvrige installation skal ske i henhold til stærkstrømsreglementet. Der skal etableres aktiv jord. Der skal være en autoriseret elektriker til stede ved tilkobling. Lydlys kan tilbyde stærkstrømsdistribution i form af kabler, tavler og etablering som tillæg til kontrakten. Er du i tvivl omkring strøm så kontakt os.

Manglende hands/hjælpere

Såfremt, mundtligt eller skriftligt, aftalte hands/hjælpere ikke er til stede, debiteres den ansvarlige arrangør et beløb der p.t. udgør DKK 1.500 + moms per manglende hjælper pr. aktivitet. Udebliver en hand ved både opsætning og nedtagning, debiteres der således DKR 3.000 + moms.

Såfremt du har spørgsmål til lejebetingelserne er du velkommen til at kontakte os.